Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i
94/13.98/19, 57/22), Dječji vrtić Anđeli čuvari raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova na
radnom mjestu:

1. MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA – neodređeno
vrijeme

o 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
Uvjeti za radno mjesto:
• VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij sestrinstva,
• VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili studij sestrinstva ili stečena viša
stručna sprema prema ranijim propisima,
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• životopis,
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja
stručnog ispita,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(čl.25. st.2.),
b. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni
postupak (čl.25. st.4.)
• dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije
HZMO-a, ne stariji od mjesec dana.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na
adresu:Dječji vrtić Anđeli čuvari, Cvjetno naselje 24/a 20260 Korčula– s naznakom “Za
natječaj”.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni
su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate
samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji
ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu
propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17.) dužni
su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17.) koji se mogu pronaći na
internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja
:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti
obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj traje od 11. 11. 2022. do 18. 11. 2022.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Anđeli čuvari može
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka
sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o
zaštiti podataka (NN 42/18).

Preporučamo