• Dječji vrtić Anđeli Čuvari Korčula

Natječaj za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ ANĐELI ČUVARI
Cvjetno naselje 24/a
KORČULA

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i
94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Anđeli čuvari raspisuje natječaj za obavljanje poslova
radnog mjesta:
1. ODGOJITELJ (M/Ž) -jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
● završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske
djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s
ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za
odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i
94/13)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
 Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma (preslika)
 dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima
evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
1. uvjerenje o nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni
postupak za djela iz čl. 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (ne starije od 30 dana).
2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi
prekršajni postupak za djela prekršaja iz čl. 25. st. 4 Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana).
3. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu
mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
 domovnica
 rodni list
 presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 životopis s opisom dosadašnjeg rada

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u
prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom Zakonu. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost
sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji(Narodne novine br.121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti
pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Anđeli čuvari, Korčula
može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka
sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće
uredbe o zaštiti podataka(NN 42/18).
Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju
u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Anđeli čuvari Cvjetno naselje 24/a 20260
Korčula u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj traje od 04. 04. 2022. – 12. 04. 2022.

Upravno vijeće DV Anđeli čuvari

Najnovije