Natječaj za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ ANĐELI ČUVARI
Cvjetno naselje 24/a
KORČULA

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i
94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Anđeli čuvari raspisuje natječaj za obavljanje poslova
radnog mjesta:
1. ODGOJITELJ (M/Ž) -jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
● završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske
djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s
ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za
odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i
94/13)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
 Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma (preslika)
 dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima
evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
1. uvjerenje o nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni
postupak za djela iz čl. 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (ne starije od 30 dana).
2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi
prekršajni postupak za djela prekršaja iz čl. 25. st. 4 Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana).
3. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu
mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
 domovnica
 rodni list
 presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 životopis s opisom dosadašnjeg rada

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u
prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom Zakonu. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost
sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji(Narodne novine br.121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti
pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Anđeli čuvari, Korčula
može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka
sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće
uredbe o zaštiti podataka(NN 42/18).
Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju
u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Anđeli čuvari Cvjetno naselje 24/a 20260
Korčula u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj traje od 04. 04. 2022. – 12. 04. 2022.

Upravno vijeće DV Anđeli čuvari

Dan kruha u vrtiću

U srijedu 20. listopada obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. O kruhu smo slušali i pjevali, pokušali ga i umijesiti, a ono što smo kod kuće ispekli, donijeli smo na blagoslov. Naše je košarice pune kruhova raznih veličina i oblika blagoslovio fr. Srećko. Zatim smo zajedno molili, za kruh zahvalili, podijelili ga s prijateljima i blagovali.

Proslava Dana kruha u vrtiću

U srijedu, 14. listopada, obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. Prethodnih smo dana čitali i pjevali o kruhu, bojali i mijesili tijesto i trudili se biti dobri kao kruh. Na sam smo dan zahvalili Bogu za kruh koji svakog dana primamo te molili blagoslov. Potom smo po skupinama blagovali kruh koji su nam ispekle naše tete kuharice.

Korizmene aktivnosti u vrtiću Korčula

Vrijeme korizme u našem vrtiću započeli smo aktivnostima kojima kod djeteta potičemo rast u ljubavi i suosjećanju prema bližnjima i prema Bogu. Promatrajući i otkrivajući proljetno buđenje, promatramo i uživljavamo se u prispodobu o Dobrom pastiru, milosrdnom Samarijancu kroz likovne, stvaralačke, scenske, glazbene i motoričke aktivnosti.