Sjećanje na Vukovar

U našem korčulanskom vrtiću “Anđeli čuvari” obilježili smo sjećanje na žrtve Vukovara. Kroz protekli tjedan u svim dječjim skupinama, djeca su kroz različite likovne aktivnosti izrađivala i oslikavala simbole grada Vukovara. Odgojiteljice su pojasnile djeci zašto je Vukovar važan za Hrvatsku i zašto ga trebamo voljeti i uvijek ga se sjećati.

Natječaj za radno mjesto

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i
94/13.98/19, 57/22), Dječji vrtić Anđeli čuvari raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova na
radnom mjestu:

1. MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA – neodređeno
vrijeme

o 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
Uvjeti za radno mjesto:
• VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij sestrinstva,
• VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili studij sestrinstva ili stečena viša
stručna sprema prema ranijim propisima,
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• životopis,
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja
stručnog ispita,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(čl.25. st.2.),
b. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni
postupak (čl.25. st.4.)
• dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije
HZMO-a, ne stariji od mjesec dana.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na
adresu:Dječji vrtić Anđeli čuvari, Cvjetno naselje 24/a 20260 Korčula– s naznakom “Za
natječaj”.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni
su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate
samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji
ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu
propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17.) dužni
su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17.) koji se mogu pronaći na
internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja
:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti
obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj traje od 11. 11. 2022. do 18. 11. 2022.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Anđeli čuvari može
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka
sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o
zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječaj za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ ANĐELI ČUVARI
Cvjetno naselje 24/a
KORČULA

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i
94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Anđeli čuvari raspisuje natječaj za obavljanje poslova
radnog mjesta:
1. ODGOJITELJ (M/Ž) -jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
● završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske
djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s
ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za
odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i
94/13)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
 Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma (preslika)
 dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima
evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
1. uvjerenje o nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni
postupak za djela iz čl. 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (ne starije od 30 dana).
2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi
prekršajni postupak za djela prekršaja iz čl. 25. st. 4 Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana).
3. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu
mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
 domovnica
 rodni list
 presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 životopis s opisom dosadašnjeg rada

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u
prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom Zakonu. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost
sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji(Narodne novine br.121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti
pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Dječji vrtić Anđeli čuvari, Korčula
može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka
sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće
uredbe o zaštiti podataka(NN 42/18).
Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju
u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Anđeli čuvari Cvjetno naselje 24/a 20260
Korčula u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj traje od 04. 04. 2022. – 12. 04. 2022.

Upravno vijeće DV Anđeli čuvari

Dan kruha u vrtiću

U srijedu 20. listopada obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. O kruhu smo slušali i pjevali, pokušali ga i umijesiti, a ono što smo kod kuće ispekli, donijeli smo na blagoslov. Naše je košarice pune kruhova raznih veličina i oblika blagoslovio fr. Srećko. Zatim smo zajedno molili, za kruh zahvalili, podijelili ga s prijateljima i blagovali.

Proslava Dana kruha u vrtiću

U srijedu, 14. listopada, obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. Prethodnih smo dana čitali i pjevali o kruhu, bojali i mijesili tijesto i trudili se biti dobri kao kruh. Na sam smo dan zahvalili Bogu za kruh koji svakog dana primamo te molili blagoslov. Potom smo po skupinama blagovali kruh koji su nam ispekle naše tete kuharice.

Korizmene aktivnosti u vrtiću Korčula

Vrijeme korizme u našem vrtiću započeli smo aktivnostima kojima kod djeteta potičemo rast u ljubavi i suosjećanju prema bližnjima i prema Bogu. Promatrajući i otkrivajući proljetno buđenje, promatramo i uživljavamo se u prispodobu o Dobrom pastiru, milosrdnom Samarijancu kroz likovne, stvaralačke, scenske, glazbene i motoričke aktivnosti.