Natječaj za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA

TRG KARDINALA FRANJE ŠEPERA 2

10 000 ZAGREB

 

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 251-626-01-22-01

Zagreb, 10.08.2022.

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blažena Hozana raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

 

 

ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE

 

  • jedan (1) izvršitelj/ica u radni odnos na određeno puno radno vrijeme – na adresi Šibenik, Velimira Škorpika 8.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
  • ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje -ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

 

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima. (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Blažena Hozana Podružnica u Šibeniku, Velimira Škorpika 8, 22 000 Šibenik

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 11.08.2022. do 19.08.2022. godine i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama vrtića.

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja.

Ustanova zadržava pravo poništenja natječaja.

 

 

 

Projekt “Uho”

U travnju su odgojiteljice odgojne skupine „Pčelice“ i pedagoginja sudjelovali na Regionalnoj smotri projekata s projektom pod nazivom „Uho“.

Continue reading

Najava predavanja za roditelje

Poštovani roditelji,

povodom održavanja Dana medijske pismenosti od 2. do 8 svibnja 2022. organizirali smo za roditelje naših vrtića u Zagrebu i Šibeniku predavanje na temu: Kako biti odgovoran roditelj u moru digitalnih  informacija?”

Predavanje će se održati  3. svibnja 2022. u 17:30 sati putem  ZOOM platforme.

Poveznica za predavanje te Zoom link putem kojeg će se predavanje održati:

Topic: Kako biti odgovoran roditelj u moru digitalnih informacija? – predavanje za roditelje DV Blažena Hozana

Time: May 3, 2022 05:30 PM Budapest

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/82642655588?pwd=eHVUK2RwOXpNTDc2ZmNVV2djVlNXdz09

Meeting ID: 826 4265 5588

Passcode: 464309

 

Upoznali smo zanat sv. Josipa

Dan sv. Josipa, Isusovog zemaljskog oca obilježili smo u petak posjetom stolara koji nam je sa svojim šegrtom pokazao neke tajne zanata. Djeca su imala priliku isprobati neke alate koji se koriste u obradi drva.

Imamo svoju malu knjižnicu

Naša mala knjižnica Ibis grafike je projekt u kojeg smo se prvi put uključili ove pedagoške godine. Cilj projekta je popularizacija čitanja među djecom na način da se ponudi djeci knjiga koja zaokuplja pažnju svojim cjelokupnim sadržajem, potiče na čitanje uz promišljanje i aktivno sudjelovanje. Projekt je interaktivan, međunarodan, uz razmjenu pisama, književnih junaka, likovnih radova i raznih ideja. Od svih aktivnosti možemo istaknuti da smo oformili svoju malu vrtićku knjižnicu u prethodniku vrtića gdje djeca i roditelji mogu posuđivati dječje knjige, ali i stručnu literaturu po starom principu kartončića. Izradili smo svog knjižnog junaka – Baku i poslali DV Dječji svijet iz Varaždina, a dobili lutku Uha- među djecom nazvane Čujka, Uška. Veselimo se daljnjem tijeku projekta.

Projekt Sigurnije škole i vrtići

Ove pedagoške godine uključili smo se u projekt Sigurnije škole i vrtići. Djeca i odgojiteljice su učila kako se ponašati ako bi došlo do poplave, potresa, kako se obući za vrijeme visokih i niskih temperatura, upoznali su se s brojevima žurnih službi…

U prvom tromjesečju pedagoške godine posjetile su nas dvije djelatnice Crvenog križa i održale kratko predavanje o potresima za dvije odgojne skupine „Dupine“ i „Pčelice“. Pokazale su kako se treba ponašati za vrijeme potresa. Zatim smo i mi to isto vježbali. I za kraj su pripremile i bojanku koja prikazuje ispravno ponašanje za vrijeme potresa. Svakom aktivnošću smo skupljali bodove te u veljači prikupili dovoljno da dobijemo pravo na oznaku „Siguran vrtić“. Jako smo ponosni!